Alates 18

Järgnevad leheküljed on mõeldud ainult täiskasvanutele. Sisestades kinnitate, et olete vähemalt 18-aastane.

Kategooriad

Uudiskiri

See tõlge on nn viisakustõlge. See tõlge on mõeldud ainult teie teavitamiseks. Ainult meie üldtingimuste kehtiv saksakeelne versioon on õiguslikult siduv.

Üldtingimused ja tarbijateave

Tõlked teistesse keeltesse on mõeldud ainult teavitamise eesmärgil ja neid tuleb mõista kui nn viisakustõlkeid. Ainult meie üldtingimused ja tarbijateave saksa keeles on õiguslikult siduvad.

MEO Vertriebs GmbH üldtingimused ja tarbijainfo, seisuga juuli 2021, edaspidi -MEO-.
§ 1 Üldine ja kohaldamisala

1.) Käesolevad tingimused kehtivad kõikidele tellimustele, mis on tehtud e-poe ja MEO Vertriebs GmbH veebilehtede kaudu.

2.) Tarbijad käesolevate tingimuste tähenduses on füüsilised isikud, kes sõlmivad õigusliku tehingu eesmärgil, mida ei saa omistada nende kaubanduslikule või iseseisvale kutsetegevusele. Ettevõtjad käesolevate tingimuste tähenduses on füüsilised või juriidilised isikud või õigusvõimelised isikuteühingud, kes õigusliku tehingu sõlmimisel tegutsevad oma äritegevuse või iseseisva kutsetegevuse raames. Hulgimüüjad on ettevõtjad, kes saavad meilt vastavate akrediteeringute ja tellimuste koguste kaudu selleks eraldi hulgimüügijuurdepääsu; nende suhtes kohaldatakse loomulikult ka ettevõtjaid käsitlevaid sätteid. Kliendid käesolevate tingimuste tähenduses on nii tarbijad kui ka ettevõtjad ja hulgimüüjad.

3.) Eranduvad, vastuolulised või täiendavad üldtingimused ei saa lepingu osaks, isegi kui need on teada, välja arvatud juhul, kui nende kehtivus on sõnaselgelt kirjalikult kokku lepitud.

§ 2 Lepingu sõlmimine, isetarnimise reserveerimine

1.) Meie pakkumised võivad muutuda. Me jätame endale õiguse teha mõistlikes piirides tehnilisi muudatusi, samuti muudatusi kuju, värvi ja/või kaalu osas.

2.) Kauba tellimisega annab tarbija siduva avalduse, et ta soovib osta tellitud kaupa.

3.) Kui tarbija tellib kauba elektrooniliselt, kinnitame tellimuse kättesaamist viivitamatult. Pelgalt kättesaamise kinnitus kliendile ei tähenda tellimuse siduvat vastuvõtmist. Siiski võib kättesaamise kinnituse ühendada vastuvõtmisdeklaratsiooniga. Vastuvõtmine toimub kirjalikult või kauba üleandmisega kliendile. Kuni meiepoolse siduva vastuvõtmiseni ei ole kliendil seaduslikku õigust kauba tarnimisele. Meil on õigus keelduda tellimuse vastuvõtmisest - näiteks pärast kliendi krediidivõimelisuse kontrollimist. Meil on õigus piirata tellimust tavaliste majapidamislike kogustega.

§ 3 Kohaletoimetamine; isetarnimise reserveerimine

1.) Kui pakkumises ei ole märgitud teisiti, on tarneaeg 3-5 päeva. Ettemaksu puhul algab tarneaeg ettemaksu tegemisele järgneval päeval pärast maksekorralduse väljastamist ülekandevale pangale; muude makseviiside puhul algab see lepingu sõlmimisele järgneval päeval ja lõpeb tähtaja viimase päeva lõpus. Kui tähtaja viimane päev langeb laupäevale, pühapäevale või riigipühale, mida riiklikult tunnustatakse tarnekohas, siis tuleb sellise päeva asemele järgmine tööpäev.

2.) Kui kõiki tellitud tooteid ei ole laos, on meil õigus teha osalisi tarneid meie kulul, kui see on teile mõistlik.

3.) Kui kauba tarnimine ebaõnnestub teie süül vaatamata kolmele tarnekatsele, võime lepingust taganeda. Kõik tehtud maksed tagastatakse viivitamatult.

4.) Leping sõlmitakse tingimusel, et meie tarnijad tarnivad meile kauba õigesti ja õigeaegselt. See kehtib ainult juhul, kui me ei vastuta tarnimata jätmise eest, eelkõige juhul, kui meie tarnijaga on sõlmitud kongruentne riskimaandamistehing. Klienti teavitatakse viivitamatult teenuse mittesaavutamisest. Tasu tagastatakse viivitamatult või tarnitakse võrdse või kõrgema väärtusega asenduskaup. Kui kaup ei meeldi meile, võib selle meie kulul tagastada.

§ 4 Omandiõiguse säilitamine

1.) Tarbijatega sõlmitud lepingute puhul säilitame kauba omandiõiguse kuni kõigi käimasolevast ärisuhtest tulenevate nõuete täieliku tasumiseni.

2.) Klient on kohustatud kaupa hoolikalt kohtlema. Kui on vaja hooldus- ja kontrolltöid, peab klient neid regulaarselt omal kulul teostama.

3.) Klient on kohustatud meid viivitamatult teavitama kolmandatele isikutele kauba juurde pääsemisest, näiteks arestimise korral, samuti kauba kahjustumisest või hävimisest. Klient peab meid viivitamatult teavitama kauba omandiõiguse muutumisest ja enda elukoha muutumisest.

4.) Meil on õigus lepingust taganeda ja nõuda kauba tagastamist, kui klient käitub lepingurikkuvalt, eelkõige makseviivituse või käesoleva sätte punktides 2. ja 3. sätestatud kohustuse rikkumise korral.

5.) Ettevõtjal on õigus kaupa edasi müüa tavapärase äritegevuse käigus. Ta loovutab käesolevaga meile kõik nõuded arve summa ulatuses, mis talle edasimüügi tulemusena kolmanda isiku vastu tekivad. Me võtame loovutamise vastu. Pärast loovutamist on ettevõtja volitatud nõude sisse nõudma. Me jätame endale õiguse nõuda nõue ise sisse, kui ettevõtja ei täida nõuetekohaselt oma maksekohustusi ja on makseviivituses.

§ 5 Tühistamisõigus

1.) Palun lugege järgmist teavet meie internetipoes tehtud tellimuse tühistamise kohta.

Tarbijatel on õigus tühistada vastavalt järgmistele sätetele:

------------------

Tühistamispoliitika
Tühistamisõigus

Teil on õigus tühistada käesolev leping 14 päeva jooksul ilma põhjendusi esitamata.

Tühistamisperiood on neliteist päeva alates päevast...

- mil teie või teie poolt nimetatud kolmas isik, kes ei ole vedaja, on võtnud kauba enda valdusesse, kui te olete tellinud ühe või mitu kaupa ühe tellimuse raames ja kaup või kaubad tarnitakse ühtselt;

- mil teie või teie poolt nimetatud kolmas isik, kes ei ole vedaja, on võtnud viimase kauba enda valdusesse. kui te olete tellinud mitu kaupa ühe tellimuse osana ja kaubad tarnitakse eraldi;

- mille puhul teie või teie poolt nimetatud kolmas isik, kes ei ole vedaja, on võtnud viimase osalise saadetise või viimase eseme enda valdusesse. kui te olete tellinud kauba, mis tarnitakse mitme osalise saadetise või tükina;

------------------

Kui kohaldatakse mitut eespool nimetatud alternatiivi, algab tühistamisperiood alles siis, kui teie või teie poolt nimetatud kolmas isik, kes ei ole vedaja, on võtnud viimase kauba või viimase osalise saadetise või viimase tükina üle.

Taganemisõiguse kasutamiseks peate te meid, MEO Vertriebs GmbH, Lise-Meitner-Str. 9, D-45699 Herten, Saksamaa, tel. +49 2366 500 500; faks: 02366 / 500 510, e-kiri: [email protected], teavitama oma lepingust taganemise otsusest selge avaldusega (nt posti, faksi või e-posti teel saadetud kiri). Taganemistähtajast kinnipidamiseks piisab, kui te saadate oma teate taganemisõiguse kasutamise kohta enne taganemistähtaja möödumist. Võite täita ja saata meie veebilehel http://www.meo.de/catalog/widerrufsformular.php oleva tühistamisvormi näidise või muu selge avalduse ka elektrooniliselt. Kui te kasutate seda võimalust, saadame teile viivitamata (nt e-posti teel) kinnituse sellise tühistamise kättesaamise kohta.

Tühistamise tagajärjed

Kui te tühistate käesoleva lepingu, tagastame teile viivitamata ja hiljemalt neljateistkümne päeva jooksul alates päevast, mil me saame teate teie lepingu tühistamisest, kõik teie poolt saadud maksed, sealhulgas tarnekulud (välja arvatud lisakulud, mis tulenevad sellest, et te olete valinud muu tarnetüübi kui meie poolt pakutav odavaim standardtarne). Tagasimaksmiseks kasutame sama makseviisi, mida kasutasite algse tehingu puhul, kui te ei ole teiega selgesõnaliselt teisiti kokku leppinud; mingil juhul ei võeta teilt selle eest tasu.

Me võime keelduda tagasimaksmisest, kuni oleme saanud kauba tagasi või kuni te olete esitanud tõendi selle kohta, et olete kauba tagastanud, olenevalt sellest, kumb on varasem. Te peate kauba viivitamatult tagastama või meile üle andma, kuid mitte hiljem kui neljateistkümne päeva jooksul alates päevast, mil te teatate meile lepingu tühistamisest. Tähtaeg on täidetud, kui te saadate kauba enne neljateistkümne päeva möödumist. Te kannate kauba tagastamisega seotud otsesed kulud.

Te vastutate ainult kauba väärtuse vähenemise eest, mis tuleneb kauba käitlemisest, mis ei ole vajalik kauba olemuse, omaduste ja toimimise kindlakstegemiseks.

------------------ ------------------

Taganemisõigus ei kehti

- kauglepingute puhul, mis käsitlevad selliste kaupade tarnimist, mis ei ole eeltöödeldud ja mille valmistamisel on määravaks tarbija individuaalne valik või määratlus või mis on selgelt kohandatud tarbija isiklikele vajadustele;

Tühistamisõigus lõpeb ennetähtaegselt kauglepingute puhul

- selliste pitseeritud kaupade tarne puhul, mis ei sobi tervisekaitse või hügieeni tõttu tagastamiseks, kui nende pitser on pärast tarnet eemaldatud;

- kaupade tarne puhul, kui need on pärast tarnet nende olemuse tõttu lahutamatult segunenud teiste kaupadega;

Palun vältige kahjustusi ja saastumist. Võimaluse korral tagastage kaup meile originaalpakendis koos kõigi tarvikutega ja koos kõigi pakendikomponentidega. Vajaduse korral kasutage kaitsvat välispakendit. Kui teil ei ole enam originaalpakendit, kasutage palun sobivat pakendit, et tagada piisav kaitse transpordikahjustuste eest, et vältida vigase pakendi põhjustatud kahjustustest tulenevaid hüvitusnõudeid. Pange tähele, et need viisid ei ole tühistamisõiguse tõhusa kasutamise eelduseks.

§ 6 Tasu

1.) Pakutav ostuhind on siduv. Ostuhind sisaldab seadusjärgset käibemaksu. Maksustatavate tarnete puhul Ühendkuningriigis (arve väärtus alla 135,00 GBP) väljastatakse ainult lihtsustatud arveid (ilma käibemaksuga arveta), kuna tegemist on tarnetega lõpptarbijatele. Postimüügiostude puhul kohaldatakse ostuhinna suhtes kindlasummalist tarnetasu. Tellimuse esitamisel kaugmüügi teel ei teki kliendile lisakulusid. Klient võib ostuhinna tasuda sularahas, ettemaksuga või krediitkaardiga. Krediitkaardiga maksmise korral toimub tellimuse esitamisel eelautoriseerimine ilma debiteerimiseta. Summa debiteeritakse tarnimisel (osaliste tarnete puhul osamakse ja saatekulud proportsionaalselt; hilisemate tarnete puhul osamakse ja saatekulud proportsionaalselt). Kohapeal sularahas maksmise korral võtab kohaletoimetaja täiendavalt 10,00 eurot.

2.) Klient kohustub ostuhinna tasuma hiljemalt 10 päeva jooksul pärast kauba kättesaamist. Pärast selle tähtaja möödumist on klient makseviivituses.

3.) Kliendil on õigus tasaarvestusele ainult siis, kui tema vastunõuded on seaduslikult kindlaks määratud, meie poolt tunnustatud või põhinevad samal lepingulisel suhtel. Klient võib kasutada kinnipidamisõigust ainult siis, kui tema vastunõue põhineb samal lepingulisel suhtel.

§ 7 Minimaalne käive / minimaalne koguseline lisatasu hulgimüüjatele

Selleks, et meie hulgimüügiga tegelevad kliendid saaksid kasutada vastavaid hinnasoodustusi, on nende jaoks kokku lepitud minimaalne käive tellimuse kohta 500,00 eurot (neto). Kui see kord alandatakse, on meil õigus nõuda miinimumkoguse lisatasu 50 eurot pluss käibemaks.

§ 8 Ohtu üleminek

1.) Kui ostja on ettevõtja, läheb kauba juhusliku hävimise ja juhusliku riknemise oht ostjale üle kauba üleandmisel, müügisaadetise puhul kauba üleandmisel ekspediitorile, vedaja või muule kauba saatmiseks määratud isikule või asutusele.

2.) Kui ostja on tarbija, läheb müüdud asja juhusliku hävimise ja juhusliku riknemise riisiko ostjale üle alles pärast kauba üleandmist, isegi juhul, kui tegemist on müügisaadetisega. Kui ostja on vastuvõtmisega viivitatud, loetakse see üleandmisega võrdseks.

§ 9 Garantii

1.) Kohaldatakse seaduslikku garantiid, kui allpool ei ole sellest kõrvale kaldutud.

2.) Kui ostja on ettevõtja, anname esialgu garantii kauba puuduste eest meie äranägemise järgi parandamise või asendamise teel.

3.) Ettevõtjad peavad ilmsetest puudustest teatama meile kirjalikult kahe nädala jooksul alates kauba kättesaamisest; vastasel juhul on garantiinõude esitamine välistatud. Tähtajast kinnipidamiseks piisab õigeaegsest saatmisest. Ettevõtja kannab täielikku tõendamiskohustust kõigi pretensiooninõuetega, eelkõige puuduse enda, puuduse avastamisaja ja puudusest teatamise õigeaegsuse osas.

4.) Ettevõtjate puhul on garantiiaeg üks aasta alates kauba üleandmisest. See ei kehti, kui klient ei ole meid ilmsetest puudustest õigeaegselt teavitanud (käesoleva sätte punkt 2). Tarbijate puhul on aegumistähtaeg kaks aastat alates kauba ohu üleminekust. Kasutatud kauba puhul on aegumistähtaeg üks aasta alates kauba ohu üleminekust.

5.) Kui ostja on ettevõtja, loetakse kauba kvaliteedina kokkulepitud olevat ainult tootja tootekirjeldus. Tootja avalikud avaldused, reklaamid või reklaam ei kujuta endast kauba kvaliteedi lepingulist kirjeldust.

6.) Klient ei saa meilt mingeid garantiisid õiguslikus mõttes. Tootja garantiid jäävad sellest puutumata.

§ 10 Vastutuse piiramine

1.) Kerge hooletuse korral on meie vastutus piiratud lepingule vastavalt kauba liigile iseloomuliku ettearvatava, otsese keskmise kahjuga. See kehtib ka meie seaduslike esindajate või asendusliikmete kergelt hooletusest tingitud kohustuste rikkumise korral. Me ei vastuta ettevõtjate ees ebaoluliste lepinguliste kohustuste kergelt hooletu rikkumise eest

2.) Ülaltoodud vastutuse piirangud ei kehti kliendi tootevastutusest tulenevate nõuete suhtes. Lisaks ei kehti vastutuse piirangud meile omistatud kehavigastuse või tervisekahjustuse korral või kliendi elu kaotamise või oluliste lepinguliste kohustuste rikkumise korral. Olulised lepingulised kohustused on abstraktsed kohustused, mille täitmine on lepingu nõuetekohaseks täitmiseks hädavajalik ja mille täitmisele võib lepingupool regulaarselt tugineda.

§ 11 Autoriõigused ja kasutuskokkulepped

1.) MEO toodete ostmise ja/või müügiga ei saa klient MEO logo või meie kaubamärkide ärilisi kasutusõigusi, mis ületavad seadusest tulenevaid sätteid.

2.) Klient ei saa MEO logo või meie kaubamärkide ärilisi kasutusõigusi.) Eelkõige ei anna see kliendile õigust kopeerida, kasutada ja/või lasta kasutada meie tootefotosid ja/või märkimisväärse tootmis- ja kuluga loodud tootetekste, isegi mitte osaliselt. Selleks pakume eraldi kasutuslepinguid, mille sõlmime valitud klientidega. Kasutamiskeelu rikkumise vastu võtame õiguslikke meetmeid. Lisaks muudele kahjudele jätame endale eelkõige õiguse nõuda loata kasutamise eest vastavat litsentsitasu.

§ 12 Tarbijavaidluste lahendamise seadus (VBSG)

1.) Me ei osale tarbijavaidluste lahendamise menetluses tarbijakohtus.

§ 13 Lõppsätted

1.) Kohaldatakse Saksamaa Liitvabariigi õigust, välja arvatud ÜRO kaupade rahvusvahelise müügilepingu konventsioon.

2.) Kui klient on kaupmees, avalik-õiguslik juriidiline isik või avalik-õiguslik erifond, on kõikide käesolevast lepingust tulenevate vaidluste ainukohtuks meie registrijärgne asukoht või Düsseldorf. Sama kehtib ka juhul, kui kliendil puudub üldine kohtualluvus Saksamaal või kui tema elukoht või alaline elukoht ei ole hagi esitamise ajal teada.

3.) Kui kliendiga sõlmitud lepingu üksikud sätted, sealhulgas käesolevad üldtingimused, on või muutuvad täielikult või osaliselt kehtetuks, ei mõjuta see ülejäänud sätete kehtivust. Täielikult või osaliselt kehtetu säte asendatakse sellise sättega, mille majanduslik mõju on võimalikult lähedane kehtetu sättele.

Teave lepingute sõlmimise kohta elektroonilises kaubanduses
1. Elektroonilise kaubanduse lepingute sõlmimise kohta. Lepingupartner

Teie lepingupartner on:

MEO Vertriebs GmbH, Lise-Meitner-Str. 9, D-45699 Herten, Saksamaa, faks: 02366 / 500510, e-post: [email protected]

2. Lepingu sõlmimine elektroonilistes äritehingutes, lepingu keel

Elektroonilistes äritehingutes kehtivad lepingu sõlmimisel meie eespool nimetatud üldtingimused (vt eespool).

Leping sõlmitakse ainult saksa keeles.

3. Kaupade olulised omadused, teave, maksmine ja kohaletoimetamine

Kaupade olulised omadused on esitatud meie veebipoes vastava toote kirjelduses. Maksmine ja kohaletoimetamine toimub vastavalt meie üldtingimustele (vt eespool) ja meie kodulehel olevale klienditeabele.

4. Lepingu teksti säilitamine

Kui tarbija tellib kauba elektrooniliselt, säilitame lepingu teksti meie poolt ja saadame selle kliendile tema nõudmisel koos käesolevate üldtingimustega e-posti teel.

5. Lepingu tekstlepingu sõlmimiseni viivad tehnilised sammud, parandamisvõimalused

Klient esitab oma pakkumise meie tellimisvormi kaudu järgmise korra kohaselt:

Kui olete leidnud soovitud toote, saate selle kohustusteta ostukorvi panna, klõpsates sellel. Ostukorvi sisu saate igal ajal vaadata ilma kohustusteta, klõpsates ostukorvis. Samuti saate igal ajal tooteid ostukorvist eemaldada. Kui soovite ostukorvis olevaid tooteid osta, klõpsake nupule kassasse. Tellimus võetakse vastu vastavalt meie üldtingimustele (vt eespool).

Enne tellimuse esitamist saate igal ajal oma sisestusi uuesti kontrollida ja neid enne lõplikku saatmist parandada. Ostunupule vajutades lõpetate tellimuse vormistamise. Protsessi saab igal ajal tühistada, sulgedes veebilehitseja akna.

6. Lisateave

See teave ei ole ammendav. Täiendavad lepingueelsed teavitamiskohustused on esitatud vahetult seoses pakutava tootega ja tellimisprotsessi raames.

Teavitamiskohustus vastavalt patareimäärusele

Seoses patareide või akude müügiga või patareisid või akusid sisaldavate seadmete tarnimisega oleme müüjana kohustatud vastavalt patareimäärusele (BatterieVO) teavitama ostjat järgmisest:

Patareisid ei tohi hävitada koos olmejäätmetega. Lõpptarbijana olete seadusega kohustatud kasutatud patareid tagastama. Pärast kasutamist saate patareid tasuta tagastada müügikohas (MEO Vertriebs GmbH, Lise-Meitner-Str. 9, 45699 Herten) või oma naabruskonnas (nt munitsipaalkogumispunktides). Samuti võite patareid meile posti teel tagastada. Kahjulikke aineid sisaldavad patareid või akud on märgistatud läbi kriipsutatud prügikasti sümboliga. Selle prügikasti sümboli kõrval on kirjas saasteaine keemiline nimetus. Cd" tähistab kaadmiumi, "Pb" pliid ja "Hg" elavhõbedat.